viktoriagatan_15_1

Vård- och underhållsplan Viktoriagatan 15

UPPDRAG
På uppdrag av bostadsrättsföreningen Furan utarbetade Archidea (nu Mats & Arne Arkitektkontor) år 2006, en vård- och underhållsplan för fastighetens exteriör, interiör och innegård. Projektet utgjorde ett pilotprojekt i samarbete med länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Projektet genomfördes av företagets antikvarier med lång erfarenhet av liknande uppdrag. Stor vikt lades vid beskrivningar av byggnadens kulturhistoriska värde såväl exteriört som interiört. Beskrivningar av värdefulla material, fasadelement och utsmyckningar var centrala för uppdraget. Byggnaden som sådan är av stort kulturhistoriskt värde och är utsedd som byggnadsminne enligt Kulturminneslagen. Vård- och underhållsplanen beskriver byggnadens skick och skador och ett åtgärdsprogram har tagits fram. Planen upprättades som mall för andra byggnader i Vasastaden. Den ska underlätta i länsstyrelsens handläggningsärenden samt inför beslut om tillstånd och bidrag.

Fakta
Vård- och underhållsplan
År: 2006
Beställare: Bostadsrättsföreningen Furan
Ort: Göteborg