floby_1

Vård- och underhållsplan för Ullene, Trävattna och Grolanda kyrkogårdar med kulturhistorisk inventering av gravvårdarna

UPPDRAG
På Uppdrag av Floby pastorat via Västarvet tog Mats & Arne Arkitektkontor under 2015-2016 fram vård- och underhållsplaner för tre kyrkogårdar i Floby pastorat. I planerna ingår såväl en inventering och bedömning av gravvårdarnas status och kulturhistoriska värden som en genomgång av gångar, grindar, murar och gröna kulturarv. Skötselbehov och -förslag listas, liksom förslag på möjliga framtida förbättringar.

Fakta
Vård- och underhållsplan, gravvårdsinventering
År: 2015–2016
Beställare: Västarvet
Ort: Ullene, Trävattna och Grolanda