Antikvariskt bedömningsunderlag för gångbroar över vallgraven

UPPDRAG
Göteborgs stad arbetar aktivt med att förbättra sambanden inom staden, bland annat mellan staden inom vallgraven och staden utom vallgraven. För detta ändamål har ett antal förslag på nya lägen för nya, lätta gångbroar tagits fram. Då nya brolägen skulle påverka en del av riksintresset för kulturmiljövård skall en konsekvensbeskrivning tas fram som utvärderar hur kompletterande broar skulle påverka kulturmiljön i området runt vallgraven. Som ett led i detta arbete fick Mats & Arne Arkitektkontor 2015 i uppdrag av Stadsbyggnadskontoret i Göteborg att utarbeta ett antikvariskt bedömningsunderlag, som skulle klargöra de kulturhistoriska och stadsbildsmässiga förutsättningar som broförslagen skall förhålla sig till. I uppdraget ingick att göra en bedömning av de olika brolägenas lämplighet ur antikvarisk synvinkel, samt vad man bör förhålla sig till avseende broarnas utformning. I utredningsområdet finns även flera byggnadsminnen, bland annat Feskekôrka och Trädgårdsföreningen, som är viktiga att ta hänsyn till vid förändringar av miljön.

Fakta
Antikvariskt bedömningsunderlag
År: 2015–2016
Beställare: Göteborgs stad
Ort: Göteborg