prastgardsangen_1

Kulturmiljöunderlag inför detaljplan för Prästgårdsängen

UPPDRAG
I samband med arbetet med en ny detaljplan för Prästgårdsängen fick Mats & Arne Arkitektkontor 2015 i uppdrag av Göteborgs stad att ta fram ett kulturmiljöunderlag. I underlaget belystes planområdets historia samt kulturhistoriska, arkitektoniska och upplevelsemässiga kvaliteter. Stor vikt lades vid beskrivning av de ingående byggnaderna och deras kvaliteter, liksom vid utpekande av särskilt känsliga egenskaper och karaktärer. I rapporten ingick även en stadsbildsanalys med beskrivningar av siktlinjer, stråk och platser. Områdets gröna kopplingar beskrevs också. Underlaget är tänkt att kunna ligga till grund för antikvariska konsekvensanalyser och vid utarbetande av gestaltningsprogram och planbestämmelser.

Fakta
Kulturmiljöunderlag
År: 2015–2016
Beställare: Göteborgs stad
Ort: Göteborg