grafiska_2

Planeringsunderlag och kulturhistorisk stadsbildsanalys Grafiska vägen

UPPDRAG
I samband med arbetet med en ny fördjupad översiktsplan för Mölndalsåns dalgång fick Mats & Arne Arkitektkontor 2016 i uppdrag av Göteborgs stad att ta fram ett planeringsunderlag med en kulturhistorisk stadsbildsanalys. I underlaget belystes såväl områdets som bebyggelsens historia samt kulturhistoriska, arkitektoniska och upplevelsemässiga kvaliteter. Stor vikt lades vid beskrivning av den byggnad som tidigare inrymt Wezätas tryckeri samt dess kvaliteter och karaktär. I rapporten ingick även en stadsbildsanalys med beskrivningar av visuella sammanhang, siktlinjer och stråk, där exempelvis Mölndalsåns funktion som viktig sammanhållande del i den aktuella miljön lyfts fram. Underlaget är tänkt att kunna ligga till grund för såväl antikvariska konsekvensanalyser som den fortsatta planeringen.

Fakta
Planeringsunderlag med kulturhistorisk stadsbildsanalys.
År: 2016
Beställare: Göteborgs stad
Ort: Göteborg