Antikvarisk förundersökning av Barken Viking

UPPDRAG
På uppdrag av Higab genomförde Archidea (nu Mats & Arne Arkitektkontor AB) under 2013 en antikvarisk förundersökning av Barken Viking i Göteborg. Barken Viking är ett fyrmastat stålfartyg som i flytande skick ligger stationärt placerat vid kaj i Lilla Bommen inom ett riksintresseområde.

Fartyget är ett betydande och unikt landmärke för Göteborg och är registrerat som en fastighet, vilket gör att Barken Viking omfattas av PBL:s allmänna bestämmelser för byggnader. I egenskap av en av få bevarade fyrmastbarkar i världen och det största segelfartyg som byggts i Norden, har Barken Viking stora kulturhistoriska värden. Fartyget omfattas likväl inte av några egentliga skyddsbestämmelser då sådana saknas för det flytande kulturarvet.

Inför föreslagna ombyggnader av flera inre utrymmen samt påbyggnad av en glasad restaurangdel på huvuddäck genomfördes en antikvarisk förundersökning av Barken Viking, i syfte att bedöma och belysa fartygets kulturhistoriska kvaliteter. Förundersökningen utgjorde ett underlag vid bedömningen av vilka möjligheter och problem som fanns för det fortsatta arbetet med föreslagna förändringar.

Fakta
Antikvarisk förundersökning av ett drygt hundraårigt unikt historiskt flytande fartyg
År: 2013
Beställare: Higab
Ort: Göteborg