lillakapellet_1

Lilla kapellet, Tölö

UPPDRAG
Archidea (nu Mats & Arne Arkitektkontor) har tidigare utarbetat en vård- och underhållsplan för Tölö kyrka, och i samband med detta även arbetat med Lilla kapellet som ligger på Tölö kyrkas kyrkogård. Lilla kapellet, som uppfördes ca 1960 i en för tiden typisk stil, ligger insmuget i den kulle som kyrkan står på. Idag är kapellet en nedgången souterrängbyggnad i behov av förstärkningsåtgärder och upprustning. På ett idébaserat uppdrag av Tölö-Älvsåkers pastorat att se över helheten för samtliga byggnader runt Tölö kyrka utfördes en förstudie av eventuell försäljning av förvaltningsbyggnaden och behov av en eventuell ny byggnad för bårhus och kapell. Befintliga Lilla kapellet tänkte man se över och eventuellt bara använda som förråd.

LÖSNING
Förstudien landade dock i att ta tillvara på de resurser som redan fanns – vilket innebar en kraftfull om-, till- och nybyggnad av förvaltningsbyggnaden, liksom att utnyttja det befintliga Lilla kapellet genom att bygga om och till även det. Förslagen fick gehör och idag är förvaltningsbyggnaden klar och projekteringen av Lilla kapellet i full gång. Ett nytt RWC för kyrkogårdsbesökare samt en större kistförvaringslokal byggs in i kullen. Tillgängligheten, driften och tekniken förbättras avsevärt då byggnaden anpassas för dagens behov. I förslaget tas även ett helhetsgrepp på ljussättning och inredning. Mats & Arne Arkitektkontor står för projektledning, projekteringsledning, arkitekt, inredningsarkitekt, ljusdesigner och antikvarie i detta helhetsuppdrag. Såväl Länsstyrelsen som Kungsbacka kommun är nöjda och har tillstyrkt ansökan för tillstånd och bygglov.

Fakta
Utveckling av kulturarvet, projektering, projektledning, ljussättning, antikvarisk medverkan, vård- och underhållsplan
År: 2014–2017
Beställare: Tölö-Älvsåkers pastorat
Ort: Kungsbacka/Tölö