Pannhuset & Grannhuset, Krokslätts fabriker
– ett industriellt byggnadsminne

Industrimiljöer har i alla tider varit högst levande och föränderliga miljöer. Byggnaderna har byggts på och till utifrån de funktionella krav som industrin eller verksamheten ställt. Detta bidrar till många av dessa miljöers unika karaktär. På Krokslätts fabriker i Mölndal finns en stor mängd byggnader av olika slag och med en skiftande historia. Vi medverkar nu med arkitekt och antikvarisk sakkunnig i projekteringen av två nya kontorshus i området som kommer ersätta två byggnader som rivs pga svåra sättningsskador.

Gestaltningen av det nya Pannhuset innebär att den gamla byggnadens uttryck gällande stålkonstruktion, stora glaspartier och tegel återskapas och man återanvänder det varsamt demonterade teglet till så stor del som möjligt. En övergång i glas och corténplåt binder ihop Pannhuset med grannbyggnaden, Grannhuset. Även Grannhusets tegelfasad demonteras varsamt och sockelvåningen vid entréfasaden tar med sig återvunnet tegel, friser och slätputade fält från den äldre byggnaden till den nya. Över sockelvåningen reser sig en byggnad i glas och corténplåt som avslutas med en glasad övervåning.

Fakta
Skisser, bygglov, projektering av nybyggnation och antikvarisk medverkan
År: 2015– pågående
Beställare: Husvärden/k21 Entreprenad AB
Ort: Mölndal