snippen_1

Markanvisningstävling – Kvarteret Snippen

Tillsammans med Tornstaden har vi deltagit i markanvisningstävlingen angående kvarteret Snippen i Stenungsund. Ett annat förslag tog hem segern, men vi är stolta över vårt förslag och vill gärna presentera tankarna kring vårt förslag.

Vi ser Snippenområdet är en av de mest potenta platserna i Stenungsund. En plats där stadens olika delar och funktioner, rörelser och historier möts. Samtidigt som det är ett mellanrum, eller kanske just därför. Området är en rest när den nya staden byggdes på utfyllnadsmarken söder om Kyrkberget. En outnyttjad möjlighet insprängd mellan kulturhistorien och modernismens framtidsvisioner. Bebyggelsen är präglad av tillfälligheter och oväntade möten, typografin är varierad och ibland motsägelsefull. Det är en karaktär vi vill bygga vidare på; samtidigt som vi vill läka ihop revan i stadsväven mellan Oasen, järnvägen och Kyrkberget.

Genom att arbeta med en fortsatt variation av såväl hustyper, platsbildningar, skalor och material som funktioner, verksamheter, boende och service vill vi bevara känslan av det oväntade och spontana. Förslaget lånar från omgivningens trä- tegel- och betongfasader men tolkat och sammanfört på ett samtida sätt. Uttrycken är förankrade i den lokala bebyggelsetraditionen samtidigt som de inte nostalgiskt blickar tillbaka eller upprepar.
Skalan varieras såväl på kvartersnivå som i byggnader och lägenheter med en betoning på den täta, låga och nära stadsbilden som är rumsligt besläktad med Kyrkbergets. Inte i första hand av estetiska skäl utan för att vi genom att kombinera olika hustyper skapar en naturlig variation av funktioner, upplåtelseformer och bostadsstorlekar.

Vi har utgått ifrån de publika rummen, stråken, kopplingarna mot omgivningen och staden. Samtidigt har vi arbetat i ögonhöjd och studerat situationer och sekvenser när man rör sig i området för att skapa ett område som både är väl integrerat och inbjudande och erbjuder flera nivåer av privata sfärer i det gemensamma.

Fakta
Tävlingsbidrag för markanvisning, arkitektuppdrag
År: 2015
Beställare: Tornstaden
Ort : Stenungsund