Mossholmen – ett nytt kustsamhälle

Vid Klädesholmen på norra Tjörn ligger Mossholmen. Från att ha varit en plats med oljedistributionsverksamhet på 1960-talet och en fullservicemarina med stugor och husvagnsuppställning sedan 1970- och 1980-talet har nu Mossholmens bostadsområde börjat ta form. Mats & Arne Arkitektkontor har arbetat med att gestalta det nya kustsamhället, både övergripande och kvartersvis.

Som en följd av att fiskenäringen längs kusten har minskat har förutsättningarna för de kustnära samhällena förändrats. Åretruntboendet minskar och allt fler bostadshus blir sommarhus utefter den attraktiva kusten. För att återfå fler åretruntboende till kustsamhällena vill ägarna till Mossholmen skapa ett boende kring den marina verksamheten, så som bostäderna förr skapades kring fiskeverksamheten. Bostäderna på Mossholmen skapar nya möjligheter till ökat åretruntboende vid kusten med nuvarande arbetsplatser och förhoppningar om fler verksamheter i området.

Ett modernt kustsamhälle 
Visionen för Mossholmen är att komplettera verksamheten med bostäder till ett nytt skärgårdssamhälle som präglas av vår tid. Här ska olika boenden kunna förverkligas för många olika människor både som åretruntboende och delårsboende.

Olika kvarterskaraktärer binds samman
Ambitionen för arbetet med gestaltningsprogrammet har varit att hitta en samlad idé för hela Mossholmen och hantera relationen mellan åretruntboende, delårsboende och verksamheter. Konceptet är att arbeta med de olika kvarteren som ”öar” med distinkt karaktär sammanbundna av bryggor och att koncentrera hamnverksamheten och trafik/ parkering till centrum av Mossholmen. Offentliga platser och stråk som tillgängliggör både området och strandkanten är också viktiga. Vi har medvetet arbetat med olika typer av rumsligheter för att skapa flera intressanta rörelser genom området.

Bebyggelse i harmoni med naturen 
Bebyggelsen orienteras längs med stråken och strandkanten med havet som den givna utsikten. Det skapar ett djup i strukturen så att man kan röra sig på flera olika sätt genom olika typer av rum. Den gamla oljecisternen ersätts med en ny byggnad för bostäder som med sin höjd blir ett nytt landmärke utmed kusten. Den markerar en ny tid där fler kan få möjlighet att bo vid havet. Byggnadernas fasader bör vara återhållsamma med stora uppglasningar och undvika hela glasfasader. Materialval kan vara nya material och beprövade material som har en hållbarhet på lång sikt i det utsatta läget vid kusten. För att skapa en helhet i området är en sammanhållande färgsättning en förutsättning och vi bygger vidare på den gråskala som redan finns i naturen på Mossholmen. Vi utgår även från färgskalan på fiskar som t ex makrill och sill som betytt så mycket för västkusten.

Bostadsområdet växter fram i etapper
De sex kvarteren byggs stegvis när byggloven är klara. Kvarteret Ingo med 16 st fritidsbostäder stod klart 2013. Kv Amazon, 28 lägenheter med åretruntstandard, är inflyttningsklart i början av 2017. Bostadsrätterna i Kv Nordsjö har börjat säljas, liksom villorna i Kv Nordvåg och Kv Santoni. Förberedelserna för det runda, 14 våningar höga, huset har påbörjats bland annat genom att den gamla oljecisternen monterats ner.

Fakta
Områdesutveckling
År: 2010–
Beställare: Mossholmens Marina
Ort: Bleket, Tjörn

Mer om utformningen av Kv Ingo, Kv Amazon, Kv Nordsjö, Kv Nordvåg och Kv Santoni!

Intresserad av att bo på Mossholmen? www.mossholmen.se