Canningområdet I Strömstad – markanvisningsförslag

Mats & Arne Arkitektkontor har på uppdrag av en byggentreprenör arbetat med ett förslag inför en markanvisningstävling för Canningområdet i Strömstad. Tävlingsbidraget lämnades tyvärr aldrig in på grund av omständigheter för byggentreprenören. Men vi är stolta över vårt förslag och presenterar här i enkel och sammanfattad form våra tankar kring hur området skulle kunna utformas.

CANNING FÖR ALLA
Canning är ett stort och viktigt stadsutvecklingsprojekt för Strömstad – både som destination för boende och för besökare och som en levande och hållbar stadsdel i ett växande Strömstad.

Vi vill skapa en struktur med som medger en utveckling över en lång tid, där varje kvarter innehåller flera hustyper och upplåtelseformer. Där delarna inte är beroende av varandra utan kan byggas var för sig men samtidigt stärker varandra i en helhet. Där Canning blir en socialt berikande och levande stadsdel, där naturupplevelser och sociala kvaliteter stärker varandra genom att naturen integreras i stadslandskapet.

Vi har arbetat mycket med rörelser i området och sekvenser av olika karaktärer och rumsligheter där bebyggelse, både ny och befintlig, samspelar med naturen för att skapa både trygga och spännande miljöer med en stor variation av publika platser och flöden.

Vi har eftersträvat en variation utifrån en serie teman som berättar om olika delar av Strömstads identitet både i bebyggelsestrukturen, materialen och i landskapsgestaltningen. Alla teman genomsyras av ett sammanhållande tydligt gestaltningsgrepp när det gäller formspråk och materialval för torgplatser, strandpromenaden och synlig del av dagvattenhanteringen, som kommer att förknippas med både det nya Canning och bära vidare det arv som är Strömstads identitet.

Målsättningen med förslaget är att Canning ska bli en innovativ och grön stadsdel där stadmässiga kvaliteter och socialt hållbara funktioner samspelar med naturens ekosystem. I varje kvarter ska vi bygga olika typer av bostäder, hyresrätter och bostadsrätter, stora och små lägenheter och i flera fall också markbostäder och radhus. På samma sätt som ”Canning för alla” inkluderar alla, kan alla delar av Strömstad inkluderas i Canning, som ett gestaltningsgrepp. I förslaget har därför den nya stadsdelen som idé att genom sina olika teman representera ”alla” delar av Strömstad idag, både som kulturarv (staden, stenbrotten, hamnen) och naturmiljö (bergen, havet, lummigheten). Dessa representeras i olika delar av de tre huvudkvarteren: Skeppsbrokajen, Bergsbyn, Hamnkvarteren. Inom huvudkvarteren finns nästa nivå av identitet, inom hamnkvarteren finns exempelvis både punkthus, magasinslängor och kvartersgårdar.

Huvudstråket (strandpromenaden) knyter samman fyra huvudplatser: ”Skeppsbroplatsen” – stadsträdgårdspark, ”Röuddeplatsen” – utkiken, Stenbrottsparken – vid Bergsbyn och ”Canningplatsen” – vid Hamnkvarteren och bron. Vi vill forma en välkomnande stadsdel med inspirerande bostäder och arkitektur.

Fakta
Markanvisningsförslag för ny stadsdel
År: 2016
Ort: Strömstad